REZERWACJA tel. 883 100 110
kontakt@noclegiwlodzi24.pl

godz. 8:00 – 21:00

Wpłaty w PLN na konto: 

52 1020 3408 0000 4302 0019 4753

Regulamin świadczenia usług noclegowych.

Kontakt ze Świadczącym Usługi Noclegowe lub jego przedstawicielem tel. (+48 883-100-110), adres poczty elektronicznej e-mail:kontakt@noclegiwlodzi24.pl

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług noclegowych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie: mieszkania „ Cappuccino” Łódź ul. Wspólna 1A , „Latte” 93-414 Łódź ul. Zespołowa 38 m 3 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej/umowy o świadczeniu usług noclegowych przez Gościa Noclegowego, jak również poprzez dokonanie rezerwacji elektronicznie lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w mieszkaniu przez Gościa Noclegowego. Dokonując ww. czynności, Gość Noclegowy potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie mieszkań Cappuccino i Latte.

§2 DOBA NOCLEGOWA

 1. W mieszkaniach mieszkanie “Cappuccino”, mieszkanie “Latte”, świadczone są usługi noclegowe.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość Noclegowy powinien zgłosić telefonicznie Świadczącemu Usługi Noclegowe pod numerem (+ 48) 883-100-110, lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@noclegiwlodzi24.pl jak najszybciej. Świadczący Usługi Noclegowe może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości Noclegowych nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą świadczenia usługi noclegowej jest okazanie przez Gościa Noclegowego  Świadczącemu Usługi Noclegowe lub jego przedstawicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej/umowy świadczenia usług noclegowych.
 2. Świadczący Usługi Noclegowe ma prawo odmówić wykonania usługi noclegowej na rzecz Gościa Noclegowego, który:
  – nie udostępni do wglądu ważnego dowodu tożsamości
  – znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  – podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin
 3. Obowiązujące ceny prezentowane są tylko na stronie www.noclegiwlodzi24.pl i są cenami brutto oraz obejmują koszty związane z czynszem, centralnym ogrzewaniem, dostawą i zużyciem energii elektrycznej, wody oraz odprowadzeniem ścieków oraz korzystania, internetu, Tv i wyposażenia mieszkania.
 4. Możliwość udostępnienia mieszkania przez Świadczącego Usługi Noclegowe w dniu przyjazdu istnieje tylko do godziny 22.00.
 5. Przez cały czas pobytu w mieszkaniu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci i Gość Noclegowy, który podpisał kartę meldunkową/umowę o świadczeniu usług noclegowych.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana zapłata zadatku w  wysokości 50% wartości usługi noclegowej w terminie 1 dnia roboczego od  złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. Zadatek nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Świadczącego Usługi Noclegowe, dlatego bardzo prosimy o przemyślane terminy rezerwacji.
 8. Pełna należność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu. Dopełnienie tego obowiązku jest warunkiem otrzymania kluczy do mieszkania.
 9. Przy przekazywaniu kluczy przez Świadczącego Usługi Noclegowe lub jego przedstawiciela pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 200 PLN, kaucja może być również zwrócona na konto Gościa Noclegowego.
 10. W przypadku rezygnacji Gościa Noclegowego z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej , Świadczący Usługi Noclegowe nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.

§4 ZABEZPIECZNIE MIESZKANIA

 1. Gość Noclegowy zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia mieszkania, przez co rozumie się zamykanie drzwi wejściowych oraz okien przy każdorazowym jego opuszczaniu. Należy także starannie przechowywać klucze, tak by nie miały do nich dostępu osoby trzecie. Zakazuje się wynoszenia z mieszkania znajdujących się w nim rzeczy należących do Świadczącego Usługi Noclegowe.
 2. Nie można udostępniać ani przekazywać mieszkania osobom trzecim. Z mieszkania może korzystać uzgodniona w wynajmującym liczba osób, jednak nie większa, niż wskazana w ofercie dla poszczególnych mieszkań.
 3. Gość Noclegowy nie może przekazywać mieszkania osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Gość Noclegowy zobowiązuje się do utrzymywania mieszkania, w którym są świadczone usługi noclegowe w należytym stanie.
 5. Przekazanie kluczy Gościowi Noclegowemu jak i ich zwrot mogą odbyć się jedynie w mieszkaniu, w którym są świadczone usługi noclegowe.
 6. Świadczący Usługi Noclegowe nie wyraża zgody na palenie papierosów ani innych używek wewnątrz mieszkania.
 7. Świadczący Usługi Noclegowe nie zgadza się na pobyt zwierząt w mieszkaniu bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu.
 8. Osoby niezameldowane w mieszkaniu mogą gościnnie przebywać w mieszkaniu od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 9. Za dodatkowe osoby znajdujące się w mieszkaniu, w którym świadczone są usługi noclegowe po godzinie 22:00, będzie naliczana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Świadczący Usługi Noclegowe zastrzega sobie prawo pobrania tej opłaty z kaucji Gościa Noclegowego wpłaconej w pierwszym dniu pobytu w mieszkaniu.
 10. Świadczący Usługi Noclegowe oraz obsługa mieszkania nie ma prawa bez zezwolenia Gościa Noclegowego wchodzić do mieszkania. Prawo wejścia do mieszkania przez Świadczącego Usługi Noclegowe pozostawia się jemu lub jego przedstawicielowi w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gościa Noclegowego i przebywających osób lub w przypadku niestosowania się Gościa Noclegowego i przebywających osób do niniejszego regulaminu, co może skutkować natychmiastowym usunięciem Gościa Noclegowego z mieszkania bez zwrotu kwoty za nie wykorzystany czas świadczenia usług noclegowych.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Odpowiedzialność: Świadczący Usługi Noclegowe ma obowiązek zapewnić warunki nieskrępowanego pobytu Gościowi Noclegowemu w mieszkaniu.
 2. Świadczący Usługi Noclegowe oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Gościa Noclegowego, które zostały uszkodzone lub pozostawione przez Gościa Noclegowego w mieszkaniu podczas pobytu i po jego opuszczeniu.
 3. Gość Noclegowy zobowiązany jest poinformować Świadczącego Usługi Noclegowe o wszelkich zniszczeniach i szkodach niezwłocznie po ich zaistnieniu.
 4. Świadczący Usługi Noclegowe nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, należących do Gościa Noclegowego.
 5. Gość Noclegowy obciążony jest odpowiedzialnością materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w mieszkaniu, które powstały bezpośrednio z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Świadczący Usługi Noclegowe zastrzega sobie możliwość naprawienia szkód wyrządzonych przez Gości Noclegowych przez  ściągnięcie środków z pobranej kaucji.
 6. Gość Noclegowy zobowiązuje się nie przekazywać/udostępniać mieszkania/nieruchomości osobom trzecim, ani w okresie jego pobytu w mieszkaniu, ani tym bardziej po jego zakończeniu.
 7. Gość Noclegowy zobowiązuje się do nieprzekazywania adresów mieszkań, gdzie są świadczone usługi noclegowe instytucjom finansowym i zawierania umów kredytowych, umów finansowych, czy jakichkolwiek innych umów podając adres w/w mieszkań jako swój własny. Wszelkie tego typu działania będą zgłaszane Policji i Prokuraturze.
 8. Gość Noclegowy zobowiązuje się do nieprowadzenia żadnej działalności gospodarczej oraz rejestrowania firm, spółek stowarzyszeń, fundacji i wszelkich innych podmiotów z użyciem adresów mieszkań gdzie są świadczone usługi noclegowe. Wszelkie tego typu działania będą zgłaszane Policji i Prokuraturze.
 9. Gość Noclegowy zobowiązuje się do nieprowadzenia żadnej działalność agencji towarzyskich i rozrywkowych w mieszkaniach. Wszelkie tego typu działania będą zgłaszane Policji i Prokuraturze.
 10. Gość Noclegowy zobowiązuje się do niepodawania w żadnych ogłoszeniach, anonsach, ofertach, pismach, komunikatach, w prasie radiu, telewizji, internecie i pozostałych nośnikach informacji o adresach mieszkań. Wszelkie tego typu działania będą zgłaszane Policji i Prokuraturze.
 11. W okresie świadczenia usług noclegowych upoważnione do przebywania w mieszkaniu są jedynie osoby zgłoszone w karcie meldunkowej/umowie o świadczeniu usług noclegowych.
 12. W przypadku nie przestrzegania zasad zawartych w §5 w punktach 6 , 7, 8, 9, 10, 11 Świadczący Usługi Noclegowe zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji wpłaconej pierwszego dnia pobytu przy odbiorze kluczy przez Gościa Noclegowego.
 13. W przypadku uszkodzenia mieszkania w sposób uniemożliwiający w nim świadczenia usług noclegowych kolejnym Gościom NoclegowymŚwiadczący Usługi Noclegowe zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa Noclegowego, który odpowiadał za korzystanie z usług noclegowych kosztami niezrealizowanych rezerwacji w czasie usuwania wynikłej z jego winy szkody.
 14. Gość Noclegowy zobowiązany jest do utrzymania ciszy nocnej w godzinach 22.00-8.00.
 15. Świadczący Usługi Noclegowe rezerwuje sobie prawo do przydzielenia Gościowi Noclegowemu innego mieszkania o podobnym standardzie i zbliżonej lokalizacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Świadczącego Usługi Noclegowe wybrane przez Gościa Noclegowego mieszkanie nie będzie dostępne. W przypadku braku wolnych mieszkań Świadczący Usługi Noclegowe ma prawo anulować rezerwację.
 16. Gość Noclegowy ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przyłącza internetowego w mieszkaniu oraz za rozsyłane treści i piliki oraz ściągane treści i pliki w czasie świadczenia usługi noclegowej.
 17. Świadczący Usługi Noclegowe nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii od niego niezależnych, np. przerw w dostawie wody, prądu, gazu, ciepła, sygnału tv, sygnału internetowego i  itp.
 18. Mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Świadczącego Usługi Noclegowe na podstawie stosunku świadczenia usług noclegowych. W związku z powyższym Świadczący Usługi Noclegowe nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa Noclegowego lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Gościa Noclegowego odpowiedzialności o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.
 19. Przedmioty pozostawione przez Gościa Noclegowego po ustaniu świadczenia usług noclegowych będą odesłane (na jego wyraźną prośbę) na jego koszt pod wskazany adres. Rzeczy pozostawione w lodówce będą wyrzucane.

§6 WARUNKI KORZYSTANIA Z MIESZKAŃ
1. W mieszkaniach obowiązuje zakaz organizowania przyjęć, imprez okolicznościowych, oraz ogólnie pojętego zakłócania spokoju. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, skarg sąsiadów lub administracji budynku 
Świadczący Usługi Noclegowe zastrzega, iż ma prawo nałożyć na Gościa Noclegowego karę w wysokości 1500 PLN oraz natychmiast usunąć Gościa Noclegowego z wynajmowanego mieszkania bez zwrotu kwoty za nie wykorzystany czas świadczenia usług noclegowych. Gość Noclegowy i osoby trzecie zaproszone do mieszkania przez niego, odpowiadają za wszystkie zniszczenia wynajmowanego mieszkania jak i budynku oraz części wspólnych.

2. W przypadku zagubienia przez Gościa Noclegowego kluczy do mieszkania, wydanych w dniu przekazania mieszkania i ewentualnie miejsca garażowego, Świadczący Usługi Noclegowe, zastrzega sobie prawo do odjęcia kosztu dorobienie kluczy z kaucji zwrotnej.

3. Gościowi Noclegowemu zabrania się wymieniać zamki oraz samodzielnie dorabiać klucze do mieszkania. Istnieje możliwość otrzymania większej ilości kompletów kluczy, jednak musi to wynikać z liczby osób zgłoszonych do korzystania z usług noclegowych w mieszkaniu podczas rezerwacji.
4. 
Gość Noclegowy nie ma prawa wprowadzać przeróbek ani innych zmian w mieszkaniu.
5. 
Gość Noclegowy zobowiązuje się do korzystania z mieszkania oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

7.Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie rozpoczęcia z korzystania z usługi noclegowej przez Gościa Noclegowego, równoznaczne jest z tym, że mieszkanie zostało oddane do świadczenia usług noclegowych w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa Noclegowego.

Gość Noclegowy zobowiązuje się do pozostawienia mieszkania Świadczącemu Usługi Noclegowe w stanie, w jakim je zastał.

8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w mieszkaniu nie wolno Gościom Noclegowym używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do mieszkań łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§7 OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Gość Noclegowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w budynku, gdzie znajduje się mieszkanie.
 2. Gość Noclegowy zobowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
 3. Gość Noclegowy zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic, trawników.
 4. Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 5. Zabrania się Gościom Noclegowym hałasowania na terenie mieszkania i części wspólnych budynku w którym się znajdują, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych lokatorów innych mieszkań.
 6. Odpowiedzialność Gościa Noclegowego i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna.
 7. W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz palenia i zapalania świeczek. Nie przestrzeganie zakazu może skutkować zatrzymaniem kaucji wpłaconej przez Gościa Noclegowego.

§8 Postanowienia dodatkowe

 1. Gość Noclegowy zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Świadczącego Usługi Noclegowe o wszelkich sytuacjach, których zaistnienie byłoby niezgodne z regulaminem za pomocą kontaktu telefonicznego pod numer Świadczącego Usługi Noclegowe (+ 48) 883-100-110 i wysłaniem informacji na adres poczty elektronicznej e-mail:kontakt@noclegiwlodzi24.pl  .
 2. Świadczący Usługi Noclegowe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Gościom Noclegowym komfortowy i niezakłócony pobyt w udostępnianych przez siebie mieszkaniach. Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące działań oraz wykonywania zobowiązań Świadczącego Usługi Noclegowe powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich zaistnieniu lub zauważeniu, aby umożliwić Świadczącemu Usługi Noclegowe podjęcie odpowiednich kroków w celu rozwiązania problemu.
 3.  Świadczący Usługi Noclegowe oświadcza, że w ramach swojej działalności stara się udostępniać jak najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje na temat stanu faktycznego mieszkań jak również ich wyposażenia. Świadczący Usługi Noclegowe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w stanie mieszkań i ich wyposażenia w stosunku do zdjęć zamieszczonych na stronach Świadczącego Usługi Noclegowe.
 4. Rezerwacji w ramach świadczenia usług noclegowych w mieszkaniach mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, mogące wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług noclegowych w mieszkaniach jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w poniższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Świadczącego Usługi Noclegowe.